۹- آموزش SQL Server به زبان ساده جلوگیری از ثبت داده های تکراری در یک فیلد جدول